follow us

ABout

Faq

CALL US: 0048 574 738 180

 > UE

MDM System sp. z o.o. realizuje projekt Internacjonalizacja produktu “YourStand” firmy MDM sp. z o.o. skierowana na rynek Wielkiej Brytanii” dofinansowany z Funduszy Europejskich. Celem projektu jest realizacja działań doradczych i promocyjno-informacyjnych, co ma doprowadzić do wejścia przedsiębiorcy na rynek Wielkiej Brytanii w sposób systemowy i rozwój na tym rynku kluczowego produktu przedsiębiorcy. Planowanym efektem realizacji projektu jest zwiększenie międzynarodowego zasięgu firmy, wypromowanie marki produktowej za granicą, a także wzrost konkurencyjności firmy. Wartość projektu: 403.440,00 zł, wkład Funduszy Europejskich: 278.800,00 zł

MDM System sp. z o.o. is implementing the project “Internationalization of the product “YourStand” of MDM sp. z o.o. aimed at the UK market” co-financed by European Funds. The aim of the project is the implementation of consulting and promotional and informational activities, which is expected to lead to the entry of the entrepreneur to the UK market in a systematic way and the development of the entrepreneur’s key product on this market. The planned effect of the project is to increase the international reach of the company, promote the product brand abroad, and increase the competitiveness of the company. Value of the project: 403.440,00 PLN, European Funds contribution: PLN 278,800.00